Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

Αρχική » Διάφορα » Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί το θεσμοθετημένο Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), ανακοινώνει, ότι με την υπ’ αριθμόν 1/172/18-12-2013 απόφασή του, ανακήρυξε την Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως Προσωρινό Ιδιωτικό Φορέα

Σύμπραξης (ΙΦΣ) αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ» (εφεξής το «Έργο») το οποίο δημοπρατήθηκε με τη μέθοδο του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με Προεπιλογή στα πλαίσια του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ.

Η απόφαση αυτή έρχεται κατόπιν μιας συντονισμένης προσπάθειας 6 ετών (από την υπαγωγή του συγκεκριμένου έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ τον Αύγουστο 2007) η οποία αναμένεται να ευοδωθεί εντός του 2014 με την έναρξη κατασκευής των δύο (2) νέων υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 
Μια υπερσύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως και 
Ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 
οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν τις υφιστάμενες υποδομές ήτοι:
10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των οποίων 9 υφιστάμενοι και 1 (μετεγκατάσταση του ΣΜΑ Κοζάνης) αποτελεί νέα υποδομή στο πλαίσιο του Έργου. 
Τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Με την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω έργου – η οποία βάσει προσφοράς του Προσωρινού ΙΦΣ αναμένεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης – η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πετύχει πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές της Ελληνικής Νομοθεσίας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών αναφορικά με τη διαχείριση των Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων. 
Τονίζεται ότι οι Μονάδες ΟΣΔΑ που θα κατασκευαστούν αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένου ότι θα συμμορφώνονται –βάσει και των απαιτήσεων των Τευχών του Διαγωνισμού – με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Προσφερόμενο οικονομικό τίμημα – Οικονομικό Αποτέλεσμα για τον πολίτη 
Το οικονομικό τίμημα της προσφοράς του Προσωρινού Αναδόχου μεταφράζεται σε μία έκπτωση της τάξης του 15,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Έργου.  Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την ΕΓΣΔΙΤ καθώς και την αντίστοιχη υπηρεσία του Ηνωμένου Βασίλειου (Partnerships UK), η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη σωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό διεθνώς.  
Βάσει της προσφοράς της Ένωσης Εταιρειών  η ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ για την επεξεργασία και την τελική διάθεση των υπολειμμάτων  ανά τόνο απορριμμάτων που θα κληθεί να πληρώνει ο πολίτης – λαμβάνοντας υπόψη της συνεισφορά (επιδότηση) του Δημοσίου – θα ανέρχεται σε 42,4 ευρώ ανά τόνο κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας. 
Η προσφορά της Ένωσης Εταιρειών οδηγεί σε χαμηλότερο τέλος συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων ανά πολίτη κατά τουλάχιστον 16.7% συγκρινόμενο με τη σημερινή κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη  
τη συνεισφορά (επιδότηση) του Δημοσίου (έως 50% κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας) 
το σημερινό κόστος διαχείρισης της ΔΙΑΔΥΜΑ στην οποία πρέπει να προστεθεί η επιβολή ειδικού τέλους ταφής του ν. 4042/2012 (€ 35 / τόνο ανεπεξέργαστου προς ταφή απορρίμματος αυξανόμενο κατά € 5 ετησίως μέχρι το ποσό των € 60)
Σημειώνεται ότι το τέλος της Προσφοράς της Ένωσης δύναται να μειωθεί περεταίρω σε περίπτωση μείωσης του κόστους χρηματοδότησης λόγω συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Jessica.
Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη 
Βάσει της προσφοράς του, ο Προσωρινός Ανάδοχος προσφέρει δεσμευτικά (αποδεχόμενος μεγάλες απομειώσεις εσόδων σε περίπτωση μη επίτευξης) το μέγιστο ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (35% κατά βάρος σε υγρή βάση επί της ποσότητας Ανακυκλώσιμων Υλικών που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ) που προέβλεπαν τα τεύχη καθώς και τη μέγιστη εκτροπή Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων – ΒΑΑ (80% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα Συμβατικά Απόβλητα που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ).  
Το εν λόγω έργο αναμένεται να συνδράμει στην βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία δεδομένου ότι στις Μονάδες ΟΣΔΑ αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδο κατασκευής – 2 έτη) τουλάχιστον 150 εργαζόμενοι.  Στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 130 θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου 25 ετών.  
Πρόσθετες θέσεις εργασίας δύναται να δημιουργηθούν μέσω της ανάπτυξης παράλληλων δραστηριοτήτων όπως παραδείγματος χάριν η εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών, η διάθεση δευτερογενών προϊόντων, θέσεις εργασίας σχετιζόμενες με μεταφορικό αντικείμενο, διοικητικές θέσεις κοκ.   

Τέλος ως αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ορθολογική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων και της προώθησης σχετικών έργων, το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε από το έγκριτο περιοδικό World Finance ως «Έργο της Χρονιάς 2013 στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων» αξιολογούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια