ΟΑΕΔ πρόγραμμα για ανέργους ΤΟΠ Καστοριά - OlaDeka

ΟΑΕΔ πρόγραμμα για ανέργους ΤΟΠ Καστοριά

ΟΑΕΔ πρόγραμμα για ανέργους ΤΟΠ Καστοριά

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους του Νομού Καστοριάς με όνομα ΤΟΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑ αφού σήμερα εκδόθηκε ο οδηγός για τους φορείς που θέλουν να αναλάβουν την
υλοποιήση του προγράμματος. Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». To σύνολο των ανέργων οι οποίοι πρόκειται να καταρτισθούν από τους 4 αναδόχους, ανέρχεται στα 380 άτομα.

Η κατάρτιση θα αφορά σε 4 Θεματικά πεδία Κατάρτισης: Οικονομία – Διοίκηση, Τουρισμό και παροχή υπηρεσιών, Τεχνικά επαγγέλματα – μεταφορές και Περιβάλλον. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης του ΟΑΕΔ είναι συνολικά ώρες.

Συνολικά θα υλοποιηθούν 16 προγράμματα κατάρτισης ανέργων με συνολικό προϋπολογισμό 2.268.480,00 ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης του ΟΑΕΔ είναι από την υπογραφή της Σύμβασης (20 Σεπτεμβρίου 2013) μέχρι και τον Ιούλιο του 2014. Η επιλογή των ανέργωνν που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΟΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑ θα επιλεγούν από τους 4 αναδόχους αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζει ο ΟΑΕΔ.

Τα κριτήρια που πρέπει να τηρηθούν για την επιλογή από τους αναδόχους είναι τα κάτωθι: Κατά την διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Τήρηση των αρχών της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

2. α) Η ιδιότητα του ανέργου (εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ) και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας εν ισχύ β) όσοι έχουν εισόδημα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ορίου των 6,000 ευρώ από αγροτικές επιχειρήσεις (Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 6.000,00 € το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12- 2012), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση «ΤΟΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»)

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την υπηκοότητα κρατών ΕΟΧ ή να είναι Έλληνες ομογενείς που ασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα, ή να εμπίπτουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/Ε.Ο.Κ./1612/68.

4. Ο σαφής διαχωρισμός και η αποφυγή επικάλυψης της ταυτόχρονης παρακολούθησης του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

5. Η τήρηση των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ανέργου.

6. Η σύνδεση της κατάρτισης με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας.

7. Συνεργασία του φορέα κατάρτισης με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ώστε να εξασφαλίζεται Α. Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ανέργου Β. Το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψηφίου καταρτιζομένου για τη παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και η παραπομπή του από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

8. Να έχουν τα προσόντα των καταρτιζόμενων που αναφέρονται στο πρόγραμμα κατάρτισης

9. Προτεραιότητα κατά σειρά

Α. Του χρόνου παραμονής στην επιδοτούμενη ανεργία

Β. Του χρόνου παραμονής στην ανεργία.

Γ. Άνεργοι που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία, η παρακολούθησαν τα λιγότερα προγράμματα. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του κάθε καταρτιζόμενου πριν την επιλογή του

Δ. Η συνάφεια του προγράμματος κατάρτισης με ενδεχόμενη αλλαγή-εξέλιξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ε. Η αναγκαιότητα κατοχύρωσης της επαγγελματικής ιδιότητας

ΣΤ. Παράμετροι που αφορούν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου καταρτιζόμενου.

Σε περίπτωση που ο ίδιος επιλεγεί για να παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης, από δύο ή περισσότερους ανάδοχους φορείς που υλοποιούν το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης, το δικαίωμα επιλογής ασκεί ο ίδιος και εναπόκειται στον ίδιο να αποφασίσει το ΚΕΚ στο οποίο θα καταρτισθεί. Αυτό δηλώνεται από τον ίδιο στους υπεύθυνους κατάρτισης των ΚΕΚ. Διάρκεια του προγράμματος

Η ελάχιστη διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται σε 450 ώρες και η μέγιστη 500 ώρες. Το θεωρητικό μέρος πρέπει να συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί το 20% μέχρι 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. Η διάρκεια του πρακτικού μέρους θα καλύπτει το 20% έως 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο καταρτιζόμενο ανέρχεται σε έξι (6,00) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση τους. Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας

Το εκπαιδευτικό επίδομα σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ που παρουσιάζει το ΄δικαιολογητικα΄ θα καταβάλλεται το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, εφόσον ο φορέας έχει λάβει τη δεύτερη δόση χρηματοδότησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι εισφορές αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη.

www.dikaiologitika.gr

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria