Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Η τοποθέτηση ηλεκτροφόρας περίφραξης προστατεύει από τις επιθέσεις Αρκούδων

Αρχική » Διάφορα » Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Η τοποθέτηση ηλεκτροφόρας περίφραξης προστατεύει από τις επιθέσεις Αρκούδων

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-Η τοποθέτηση ηλεκτροφόρας περίφραξης προστατεύει από τις επιθέσεις Αρκούδων
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι δημοσιεύθηκε από το ΥΠΑΑΤ η πρόσκληση του Μέτρου 216, Δράση 1.1 ¨Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης¨. Η δράση μπορεί να

εφαρμοσθεί μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας με σκοπό την άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης των άγριων ζώων με τη μελισσοκομική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Δικαιούχοι της δράσης είναι  οι συστηματικοί  μελισσοκόμοι που μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και οι κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης, εφόσον:
-Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα.
-Υποβάλλουν αρμοδίως αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
-Αναλάβουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια 5ετία, να διατηρήσουν – χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο μετακίνησής τους.
-Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ.
-Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
-Τα μελισσοσμήνη τα αιγοπρόβατα και τα ποιμνιοστάσια κατέχονται νόμιμα και είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2013.
-Οι κτηνοτρόφοι είναι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων σε ισχύ ή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τον νόμο 4056/2012 (ΦΕΚ 56 Α’) ή προσωρινής άδειας εγκατάστασης όπως αυτή ορίζεται ή του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης που χορηγείται στην περίπτωση των πρόχειρων καταλυμάτων, ή άδειας  προέγκρισης εγκατάστασης που χορηγείται στις περιπτώσεις των υπολοίπων κατηγοριών.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 15/07/2013 έως 28/9/2013, όπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης στο μηχανογραφικό σύστημα του ΥΠΑΑΤ και ταυτόχρονα εντος δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, πρέπει να υποβληθεί αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και σε έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς .
Επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση θεωρούνται:
Η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία έγκρισης της επένδυσης και η οποία αγορά και εγκατάσταση περιλαμβάνει: 
Για την αγορά:
• φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ), 
• καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας), 
• τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών, 
• σετ πόρτας, 
• μονωτήρας για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο)
• όργανο ελέγχου, 
• μπαταρία, 
• ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι
Για την εγκατάσταση:
• Τα αποδεικνυόμενα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη που απαιτούνται για την εγκατάσταση της περίφραξης.
2. Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες Φ.Π.Α.
Ύψος ενίσχυσης 
Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά (βάσει εξοφληθέντων παραστατικών) με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών. 
Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε 2.200€/0,05Ηα

Για περισσότερες πληροφορίες: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Αθανάσιο Μπελλο  τηλ. 24673 50237
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια