ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ

Αρχική » Διάφορα » ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ

Στην δυσκολία της εποχής πολλοί ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται αυτόβουλα και προχωρούν σε μειώσεις μισθωμάτων υπογράφοντας οικειοθελώς ιδιωτικά συμφωνητικά μείωσης.

Στην περίπτωση όμως που δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια συμφωνία ο μισθωτής καταστήματος ή γραφείου μπορεί να ασκήσει αγωγή μείωσης μισθώματος λόγω μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ή (προηγουμένως) να προσφύγει στις ειδικές επιτροπές που
συγκροτήθηκαν και λειτουργούν σε κάθε περιφερειακή ενότητα (πρώην Νομαρχία) σύμφωνα με το νόμο 4013/2011.

Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από εκπροσώπους ιδιοκτητών και μισθωτών και έναν δικαστικό ως πρόεδρο και επιδιώκουν τον φιλικό διακανονισμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην αρμοδιότητά τους υπάγονται όλες οι εμπορικές μισθώσεις κάθε είδους και μορφής.

Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους καθώς και η προηγούμενη έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση.

Καθήκον της Επιτροπής είναι να εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις, με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, και να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους.

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός για την αναπροσαρμογή του μισθώματος, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο είναι αμέσως εκτελεστό.

Αν δεν συμφωνεί κάποιο από τα μέρη, η επιτροπή εκδίδει πόρισμα με τη γνώμη της για το τι πρέπει να γίνει με τη συγκεκριμένη μίσθωση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον Δικαστηρίου σε συζήτηση σχετικής αγωγής.

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς.

Με την προσφυγή στην Επιτροπή Διακανονισμού δίνει κανείς μια ευκαιρία να λυθεί η διαφορά του χωρίς δικαστικό αγώνα, που συνεπάγεται και περισσότερα έξοδα και πολύ περισσότερο χρόνο αναμονής για ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εξάλλου, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας του συμβιβασμού, το πόρισμα της Επιτροπής, αν και δεν είναι δεσμευτικό για τα Δικαστήρια, δίνει μια κατεύθυνση ώστε να πιθανολογήσει κανείς την έκβαση του δικαστικού αγώνα.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια