Ευκαιρία να κλείσουν οι «ανοιχτοί λογαριασμοί» με την εφορία

Αρχική » Διάφορα » Ευκαιρία να κλείσουν οι «ανοιχτοί λογαριασμοί» με την εφορία

Αλλη μία ευκαιρία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 έχουν όλοι οι φορολογούμενοι για να κλείσουν τους “ανοιχτούς λογαριασμούς” με την εφορία.

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών αφορά όσους δεν έχουν υποβάλει…αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και λοιπών φόρων και τελών (πλην ΦΜΑΠ), καθώς και τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν αρχικές ή τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις, χωρίς επιβαρύνσεις με πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα, ή με μειωμένες επιβαρύνσεις από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα. Τροπολογία που προστέθηκε στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι επιτηδευματίες που δεν έχουν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.

Ειδικότερα:

1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι καταβολής φόρου εισοδήματος αλλά δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου μπορούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

2. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων με απαλλαγή από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα ή με σημαντική μείωση στους πρόσθετους φόρους και στα πρόστιμα για φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων έχει λήξει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων με απαλλαγή από το σύνολο ή από σημαντικό μέρος των πρόσθετων φόρων και των προστίμων παρέχεται για τις παρακάτω φορολογίες:

-ΦΠΑ, όπου δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις και δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή.
-Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και ισοζύγια του άρθρου 20 του ΚΒΣ.
-Αυτοτελή φορολογία εισοδημάτων.
-Φόρο υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.
-Φόρο κύκλου εργασιών, φόρο ασφαλίστρων, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.
-Τέλη χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
-Φόρους που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.
-Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών.
-Φόρους στην απόκτηση και την κατοχή ακινήτων, δηλαδή φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικό φόρο επί των ακινήτων, ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων. Δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις.
-Οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Εάν καταβληθεί σε δόσεις
Πρόσθετος φόρος 3% και 10%

Πρόσθετος φόρος 10% υπολογίζεται για τις συγκεκριμένες δηλώσεις εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι και τις 14/7/2011, εφόσον ο φόρος καταβληθεί σε δόσεις. Στην περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος. Εάν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Η πληρωμή του φόρου γίνεται ως εξής:

1. Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται ολόκληρος, με την υποβολή της δήλωσης προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα και μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση, προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα.

2. Ο συνολικός φόρος που οφείλεται για άλλες δηλώσεις (ΦΠΑ, τέλη κλπ.) πρέπει να καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης είτε σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή κάθε δήλωσης. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρώ.
ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ
ethnos.gr

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια