1.750 Ευρώ, Για τους γουνοποιούς

Αρχική » Διάφορα » 1.750 Ευρώ, Για τους γουνοποιούς

« ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ ενημερώνει τις επιχειρήσεις των μελών του…
ότι θα υποβάλλει πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα-πράξη «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», που έχει ανακοινωθεί σε επίσημη πρόσκληση από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Είναι μέλη των Σωματείων της Ομοσπονδίας
• Απασχολούν από 0 έως 49 άτομα
• Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την
1η Ιανουαρίου 2008.

ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

Α). Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από εξειδικευμένο Σύμβουλο σε διάφορα θέματα που απασχολούν την επιχείρηση (1.000 € επιδότηση για την επιχείρηση).

Β). Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 150 ωρών (90 ώρες
θεωρίας και 60 ώρες πρακτικής ) και σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο
της επιχείρησης ή /και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.
(750 € εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο. Μπορεί να συμμετέχει
και ο ίδιος ο επιχειρηματίας).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1). Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. όπου να φαίνεται η ημερομηνία έναρξης και οι ΚΑΔ 2008 (Για τις εταιρίες απαιτείται και καταστατικό ή ΦΕΚ)

2). Φωτοτυπία ταυτότητας και των δυο όψεων του επιχειρηματία (και όλων των εταίρων/μετόχων για νομικά πρόσωπα).

3). Αντίγραφα Α.Π.Δ. ΙΚΑ (μόνο η πρώτη σελίδα υποβολής από τα 4 τρίμηνα του 2010), όπου απαιτείται [δεν αφορά σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους και προτίθενται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα με μοναδικό/-ούς απασχολούμενο/-ους τον/τους εργοδότη/-ες] για τη χρήση του 2010.

4). Ασφαλιστική ενημερότητα (τόσο από ΟΑΕΕ όσο και από ΙΚΑ) σε ισχύ κατά την 17η Μαΐου 2011.

5). Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την 17η Μαΐου 2011.

6). Άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούνται να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στα Γραφεία του ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 π.μ ως 16.00 μ.μ μέχρι 09/05/2011.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Τηλ. 2465022801
Υπεύθυνοι : ΝΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πηγή sierafm.gr
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια