Τα ΦΕΚ στις 22-02-2011

Αρχική » Διάφορα » Τα ΦΕΚ στις 22-02-2011

Ξεφυλίζουμε για σας τα πρόσφατα ΦΕΚ :

Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού

    

    ΝΟΜΟΣ 3916/2011

    Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού (ΦΕΚ τεύχος A΄, αρ. φύλλου 21, 21 Φεβρουαρίου 2011).

    
  Προϋποθέσεις χρήσης καμερών (καταγραφή ήχου και εικόνας) και διατήρηση δεδομένων δικτύων επικοινωνιών, κ.λπ.

    

    ΝΟΜΟΣ 3917/2011

    Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος A΄, αρ. φύλλου 22, 21 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Εφαρμογή απόφασης του ΟΗΕ για το Ιράκ 

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό Φ.3210Α/ΑΣ 6206/2011

    Εφαρμογή της απόφασης 1956 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράκ (ΦΕΚ τεύχος A΄, αρ. φύλλου 23, 21 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Εξέταση των μαθητών με παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, κ.λπ.

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 11586/Γ6/2011

    Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και

    εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 262, 17 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Ανάθεση στον Παντελή Τζωρτζάκη καθηκόντων συμβούλου σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής 

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ με αριθμό Υ306/2011

    Ανάθεση στον Παντελή Τζωρτζάκη του Μιχαήλ, καθηκόντων συμβούλου του Πρωθυπουργού επί θεμάτων αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημοσίου τομέα, την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους διοικούμενους και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα από 15.02.2011 έως 15.08.2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 247, 15 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σχολικών συμβούλων

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό Φ. 351.1/3/19075/Δ1/2011

    Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 247, 15 Φεβρουαρίου 2011).

    

 Τροποποίηση των προϋποθέσεων χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ με αριθμό 7265/957/2011

    Τροποποίηση της Φ50/48597/5875 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 247, 15 Φεβρουαρίου 2011).

    
  Σύσταση επιτροπής γνωμοδότησης για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, νέου αγρότη, νεοεισερχόμενου νέου στον αγροτικό τομέα και του εργάτη γης

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ με αριθμό 760/2011

    Σύσταση επιτροπής γνωμοδότησης για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, νέου αγρότη, νεοεισερχόμενου νέου στον αγροτικό τομέα και του εργάτη γης σε εφαρμογή του Ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3399/2005 και 3874/2010 καθώς επίσης και ορισμός εισηγητών της επιτροπής (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 247, 15 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού στη νήσο Λέσβο από τη Δ.Ε.Η

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ χωρίς αριθμό

    Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στη νήσο Λέσβο από τη Δ.Ε.Η Α.Ε. στη «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 248, 15 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Διάθεση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 072553/2011

    Διάθεση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα», άξονας προτεραιότητας «03 – βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 248, 15 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Εγγύηση ελληνικού Δημοσίου για ομολογιακό δάνειο ύψους 285.000.000 ευρώ στην ATTICA BANK

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 2/89286/0025/2011

    Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» συνολικού ποσού 285.000.000 ευρώ (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 248, 15 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Τροποποίηση της οργάνωσης κ.λπ. των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με αριθμό ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.16/2/οικ. 2406/2011

    Τροποποίηση της απόφασης αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20.9.2010 «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) – Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 261, 17 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Εγκατάσταση και λειτουργία του εργαστηρίου επεμβατικής ακτινολογίας στο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης 

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με αριθμό Υ4α/οικ 11353/2011

    Εγκατάσταση και λειτουργία του εργαστηρίου επεμβατικής ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 261, 17 Φεβρουαρίου 2011).

    

  Για τη λειτουργία του συστήματος επαγρύπνησης για το αίμα ορίζεται υπεύθυνο το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με αριθμό Υ4γ/οικ.11345/2011

    Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας κοινοποίησης των ανεπιθύμητων συμβάντων στο Ε.ΚΕ.Α. και στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέσω του συστήματος επαγρύπνησης – Ειδικότερα, για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του συστήματος επαγρύπνησης για το αίμα ορίζεται υπεύθυνο το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 261, 17 Φεβρουαρίου 2011).

    
  Τροποποίηση του πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ με αριθμό 1573/86/2011

    Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 του Κεφ. Β της υπ’Α αριθμ. 15323/624/6.9.2010 κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας” και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 263, 17 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Συγκρότηση Μισθοδικείου και Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ με αριθμό 6301/2011

    Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 263, 17 Φεβρουαρίου 2011).

    
   Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων Ηρακλείου, Χανιών – Ρεθύμνου – Λασιθίου

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ με αριθμό οικ. 860/2011

    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων Ηρακλείου, Χανιών – Ρεθύμνου – Λασιθίου για τις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 261, 17 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Κατάταξη προσωπικού της διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

    

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό οικ. 3149/807/2011

    Κατάταξη προσωπικού των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) και Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές – προσωποπαγείς) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 245, 11 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Πέντε αποφάσεις για κατάταξη προσωπικού της διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

    

    1) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ οικ. 3146/805/2011

    Κατάταξη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στην αιρετή περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 245, 11 Φεβρουαρίου 2011).

    2) AΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Οικ. 1786/448/2011

    Κατάταξη προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές – προσωποπαγείς) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 214, 11 Φεβρουαρίου 2011).

    3) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ οικ. 1779/446/2011

    Κατάταξη προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές – προσωποπαγείς) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 214, 11 Φεβρουαρίου 2011).

    4) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό οικ. 1788/449/2011

    Κατάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κρατικής Περιφέρειας Ηπείρου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 214, 11 Φεβρουαρίου 2011).

    5) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ οικ. 2482/642/2011

    Κατάταξη προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές – προσωποπαγείς) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 225, 11 Φεβρουαρίου 2011).

    

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων

    

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των κάτωθι φαρμακευτικών προϊόντων: MEROPENEM ΚΑΒΙ, REMIFENTANIL/MEDEA, MEROPENEM SANDOZ, KETOCAN, MONTELUKAST / SANDOZ, CITOCARTIN, PRILOCAIN + LIDOCAIN/ DRS, AMISULPRIDE/SUBSTIPHARM, ESODEC, TOPIRAMATE / AUROBINDO, ALOPEXY, SETOFILM, ARULATAN, AMISULPRIDE / YES και MENARIL® (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 245, 11 Φεβρουαρίου 2011).

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια