Πόσα θα παίρνουν οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι του Καλλικράτη

Αρχική » Διάφορα » Πόσα θα παίρνουν οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι του Καλλικράτη

Με βάση αυτά που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη», οι μισθοί των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων καθορίζονται ως εξής:

1.Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον δήμο.

2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω αποδοχών.

3. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.

4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

5. Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψους των αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου.

6. Αν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος, λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.

7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, παίρνει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας που δικαιούται.

8. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που παίρνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς».
Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, για το 2010, ανέρχονταν σε 6.195 ευρώ. Με βάση αυτά που προβλέπει ο « Καλλικράτης», οι αντιμισθίες δημάρχων και αντιδημάρχων στους επτά δήμους της Ηλείας διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Πληθυσμός 51.777): Ο μισθός του δημάρχου θα είναι 4.956 ευρώ. Οι έξι αντιδήμαρχοι Πύργου θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ (Πληθυσμός 37.750): Ο μισθός του δημάρχου θα είναι 4.956 ευρώ. Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι Ήλιδας θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ έκαστος, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Πληθυσμός 26.333): Και εδώ τα πληθυσμιακά κριτήρια υπαγορεύουν ότι ο μισθός του δημάρχου θα είναι ίδιος με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή 4.956 ευρώ. Επίσης, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα παίρνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (Πληθυσμός 21.912): Ίδια περίπτωση, όπου ο μισθός του δημάρχου θα είναι 4.956 ευρώ, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα παίρνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (Πληθυσμός 20.232): Ο πέμπτος δήμος που έστω οριακά πληροί τα πληθυσμιακά κριτήρια για τις απολαβές δημάρχου – αντιδημάρχων. Ο μισθός του δημάρχου και εδώ θα είναι 4.956 ευρώ, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα παίρνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Πληθυσμός 19.875): Για 125 κατοίκους μένει στην τρίτη μισθολογική κλίμακα. Ο δήμαρχος θα παίρνει μισθό 3.717 ευρώ. Οι τρεις αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 1.858 ευρώ έκαστος, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.486 ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (Πληθυσμός 15.409): Ο δεύτερος δήμος του νομού με «λίγες» απολαβές για τους αιρετούς. Και εδώ ο δήμαρχος θα παίρνει μισθό 3.717 ευρώ. Οι τρεις αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 1.858 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα παίρνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.486 ευρώ.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια