32η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » 32η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

           Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή 

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Άμπα Βασίλειο

Τοπαλίδη Ηλία

Κιάνα Στέργιο

Μάνο Θωμά

Κοζατσάνη Δέσποινα

Κάτανα Ηλία

Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία

Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/06/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣ» Π.Ε. Κοζάνης 

Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός ορίων του Δήμου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.346.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. .24%)

Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού», Προϋπολογισμού: 1.891.935,48 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης

Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Βοΐου», Προϋπολογισμού: 1.439.516,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. .24%) Π.Ε. Κοζάνης

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα» Π.Ε. Κοζάνης

Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής   Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτες για την προστασία και Εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς (Μελέτες, τεύχη Δημοπράτησης και Σύνταξη φακέλων έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης των εγγειοβελτιωτικών έργων της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς)».

Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο Κύρου προς Κ.Τ.ΕΟ –  ασφαλτοστρώσεις» Π.Ε. Καστοριάς 

Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Έργα βελτίωσης και συντήρησης στο επ. οδ. δίκτυο» Π.Ε. Καστοριάς

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-   Κολοκυνθού» Π.Ε. Καστοριάς 

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για την μελέτη: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Αμμοχωρίου-Σιταριάς-Σ.Σ.Βευής ΠΕ Φλώρινας»

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2021

Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης,  των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και της διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE-CROSSING», προϋπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Π.Ε. Γρεβενών

Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) της Π.Ε. Γρεβενών» και της σχετικής δαπάνης που θα προκληθεί Π.Ε. Γρεβενών

Έγκριση ανάκλησης της αριθμ. 663/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών

Έγκριση του Πρακτικού Νο 10 αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στα πλαίσια του αριθ. 3/2021 με αριθ. πρωτ. 64368/10-5-2021 (αριθ. συστήματος 108676) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 

Έγκριση δαπάνης για τον ορισμό δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5) 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ-ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ» Π.Ε. Κοζάνης 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών χρονικής περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης»

Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗ»

Έγκριση όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αφορά το έργο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», σύμφωνα με το Άρθρο 100, του Ν.3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Έγκριση δαπάνης για τις υπερωρίες Β εξαμήνου έτους 2021 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων Έδρας  και της Π.Ε. Κοζάνης

Έγκριση δαπάνης για την «Διοργάνωση της εκδήλωσης «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2021- ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ -ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ», που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουνίου 2021, στην πόλη των Γρεβενών

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς 

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς 

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205) 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Κοινοποίηση: 

Αντιπεριφερειάρχες 

Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης

Εκτελεστικός Γραμματέας 

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

-Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια