Αλλάζει η κόμβος Καλλιθέα – Χλόη – Διαπλάτυνση και μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - OlaDeka

Αλλάζει η κόμβος Καλλιθέα – Χλόη – Διαπλάτυνση και μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εφαρμογή μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση του κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 9698/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

76755

ΘΕΜΑ 14ο : «Λήψη κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση του κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή στη Δ. Κ. Καστοριάς».

 Αριθμός Απόφασης : 103/17

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ:

Α) Την από 09-03-2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Η μελέτη αφορά τη διαμόρφωση συγκοινωνιακού Κόμβου στην είσοδο του Σχεδίου Πόλης Φουντουκλή Καστοριάς.

Ο κόµβος βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα της επέκτασης Φουντουκλή και αποτελεί το μοναδικό σημείο σύνδεσης της έκτασης και των βόρειων εισόδων της πόλης µε την «παλιά» πόλη και το κέντρο της.

Αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση κόμβου μέσα στην περιοχή μελέτης, αφού είναι πρακτικά αδιαμόρφωτος οριζοντιογραφικά παρ’ ότι αποτελείται από πλήθος συμβαλλόμενων κλάδων µε διάφορες γωνίες συμβολής και σημαντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους.

       Ο κόμβος αυτός βρίσκεται στα όρια της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Καστοριάς «Φουντουκλή και είναι προφανές ότι δεν έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη ρυμοτομία.

Η κατασκευή του κόμβου ολοκληρώνει την εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην συγκεκριμένη θέση και διευθετεί την κυκλοφορία προς τον συνοικισμό Καλλιθέας και την πόλη της Καστοριάς.

            ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στον εν λόγω κόμβο σήμερα συμβάλλουν η Λεωφόρος Γουναράδων, η οδός προς Καλλιθέα, η Λεωφόρος Κωπηλατών και η οδός Ορεστείων.

Από τα συμπεράσματα της «Μελέτης Κυκλοφοριακής Οργάνωσης – Στάθμευσης Πολεοδομικών Ενοτήτων Πόλης Καστοριάς» που εκπονείται για λογαριασμό του Δήμου προκύπτει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στο σύνολο του κόμβου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός με μέγιστη τιμή κατά την μεσημβρινή ώρα αιχμής (13:30-14:30) ίση με 1066 ΜΕΑ/ώρα.

Η συγκεκριμένη διασταύρωση αποτελεί κόμβο µε προτεραιότητες (προφανώς κατά τον ΚΟΚ), αφού η σήμανση σε αυτόν είναι ανύπαρκτη. Επίσης δεν υπάρχει μέριμνα ασφάλισης των συμβαλλόμενων οδών ή μέριμνα για τους πεζούς, παρ’ ότι από αυτόν διέρχονται αθλητές και μαθητές κατά τη διάρκεια όλων των ωρών της ημέρας.

Τα πλάτη των οδών στη συμβολή τους στο σημείο του κόμβου και οι δυνατές κινήσεις είναι (σχέδιο Π1):

 1. Οδός Ορεστείων 9,70μ με τρείς δυνατές κινήσεις.
 2. Λεωφόρος Κωπηλατών 9,00μ με τρείς δυνατές κινήσεις.
 • Λεωφόρος Γουναράδων 10,45μ με τρεις δυνατές κινήσεις.
 1. Οδός Καλλιθέας 8,0μ με τρεις δυνατές κινήσεις.

Επιπλέον στον κόμβο έχουν πρόσβαση οχήματα που κινούνται από και προς το χώρο στάθμευσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων επειδή δεν έχει μέχρι σήμερα διαμορφωθεί ο περιμετρικός πεζόδρομος του Ο.Τ. 3Α (οδός Μηνά Mινωίδη) – που προβλέπει το Σχέδιο Πόλης – και δημιουργούνται επιπλέον οι εξής κινήσεις:

 1. Η κίνηση 8 η οποία δεν γίνεται μόνο προς Καλλιθέα αλλά διασπάται σε άλλες δύο προς το χώρο του parking των Αθλητικών εγκαταστάσεων και περιμετρικά του γηπέδου
 2. Οι κινήσεις 9,10 και 11 με την τελευταία δια επιμερίζεται σε κίνηση προς τον κόμβο και αναστροφή προς την Καλλιθέα.
 • Οι κινήσεις 3,12 οι οποίες οδηγούν στη Λ. Γουναράδων αλλά και στο χώρο του parking.

Οι υψηλότεροι φόρτοι εμφανίζονται στις κινήσεις 2 και 7 που αποτελούν τη διαμπερή κίνηση του κόμβου και τη σύνδεση της «παλιάς» πόλης της Καστοριάς µε την επέκταση Φουντουκλή και τις βόρειες εισόδους του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Η κίνηση αρ. 8 είναι προς την κατεύθυνση Φουντουκλή – Καλλιθέα, αλλά αξίζει να παρατηρήσουμε ότι σημαντικό μέρος του κυκλοφοριακού φόρτου της κίνησης 8 είναι πρακτικά προς την γενική κατεύθυνση Φουντουκλή – κέντρο πόλης. Αυτό συμβαίνει γιατί μέρος των οδηγών των οχημάτων επιλέγουν να αποφύγουν να διέλθουν από την οδό Ορεστείων για να εισέλθουν στο κέντρο και χρησιμοποιούν ως εναλλακτική διαδρομή την οδό Μικράς Ασίας της περιοχής της Καλλιθέας. Συμπεραίνεται δηλαδή ο φόρτος της κίνησης 8 (Φουντουκλή – Καλλιθέα) είναι πλασματικός.

Κατά τη σύγκριση των συνολικών φόρτων στον κόμβο μεταξύ των δύο ημερών (τυπική καθημερινή και τυπική Τετάρτη), παρατηρείται µια μικρή αύξηση κατά 5.0% σε μέσες τιμές και μεταξύ των δύο ημερών για το σύνολο του κόμβου. Η μικρή αυτή αύξηση δικαιολογείται από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς κατά την ημέρα Τετάρτη, οπότε και εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της περιοχής Φουντουκλή και Χλόης, καθώς και οι οικισμοί που βρίσκονται πλησίον της Καστοριάς βόρεια από αυτή (Απόσκεπος, Σιδηροχώρι, οικισμοί πρώην ∆ήμου Βιτσίου κλπ.).

Βαριά κυκλοφορία (λεωφορεία + φορτηγά) παρατηρείται μόνον στις στρέφουσες κινήσεις 2 και 7 (διαμπερής κίνηση) και δευτερευόντως στις κινήσεις 1 και 8, µε το μέγιστο ημερήσιο ποσοστό βαριάς κυκλοφορίας στο σύνολο του κόμβου να είναι 2.1% κατά την πρωινή ώρα αιχμής. Όσον αφορά την κατακόρυφη σήμανση υπάρχουν τοποθετημένες:

1 Ρ-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας 1 μία
2 Κ-16 Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών 1 μία
3 Κ-15 Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών 3 τρεις
4 Κ-4 Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση ως την αναγραφόμενη στην πινακίδα) 1 μία

ενώ υπάρχουν και δύο σταγόνες κατασκευασμένες προς την οδό κωπηλατών οι οποίες θα επανατοποθετηθούν.

Α) Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης

 • Υπερβολικά πολλές στρέφουσες κινήσεις.
 • Σημαντικός αριθμός αξόνων που συμβάλλονται.
 • Εξαιρετικά κακή γεωμετρία στο σύνολο του κόμβου.
 • Χαμηλούς σχετικά κυκλοφοριακούς φόρτους στο σύνολο του κόμβου, αλλά και στις επιμέρους στρέφουσες κινήσεις, εκτός από τη διαμπερή κίνηση.
 • Ανεπαρκής σήμανση και ασφάλιση των οδών που συμβάλλουν στον κόμβο.
 • Πολύ χαμηλό επίπεδο ασφάλειας στην κίνηση οχημάτων, αλλά κυρίως των πεζών (διερχόμενων μαθητών και αθλητών).
 • Αισθητική υποβάθμιση της περιοχής του κόμβου.   

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ

Οι οδοί που συμβάλλουν στον κόμβο κατατάσσονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΟΜΟΕ και Λειτουργική Κατάταξη Οδικού δικτύου στις ομάδες Γ και Δ: με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας και ισόπεδους κόμβους και επιτρεπόμενη Ταχύτητα < 50 χλμ / ώρα

ΟΔΟΣ Κατηγορία  οδού Χαρακτηρισμός Οδού
1 Λεωφόρος Γουναράδων Γ IV Κύρια συλλεκτήρια οδός
2 Οδός προς Καλλιθέα Δ IV Συλλεκτήρια οδός
3 Ορεστείων Γ IV Κύρια συλλεκτήρια οδός
4 Λεωφόρος Κωπηλατών Δ IV Συλλέκτηρια οδός

Για τον σχεδιασμό του Κυκλοφοριακού κόμβου έχουν ληφθεί υπ όψη το εγκεκριμένο Σ.Π. Φουντουκλή Καστοριάς (για την Λεωφόρο Κωπηλατών και Γουναράδων) και η οριστική μελέτη Κατασκευής της οδού Ορεστείων (η οποία έχει προταθεί για κατασκευή στο ΕΣΠΑ). Οι κινήσεις που επιτρέπονται εντός του κόμβου είναι όλες οι δυνατές (δεξιόστροφες και αριστερόστροφες), και αυτό επιτυγχάνεται με καθορισμένες λωρίδες επαρκούς πλάτους και νησίδες που δημιουργούνται στο οδόστρωμα με την οριζόντια σήμανση.

Εναλλακτικές λύσεις όπως ρύθμιση με φωτεινούς σηματοδότες δεν εξετάζονται λόγω χαμηλών φόρτων, ενώ η κατασκευή κυκλικού κόμβου αποκλείεται λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου και έντονων κλίσεων. Υποδομές για Άτομα με Αναπηρία υπάρχουν εντός των ορίων του σχεδίου, ενώ δεν είναι εφικτή η βελτίωση λόγω έντονων κλίσεων της οδού προς Καλλιθέα.

          ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Β) Στο σχέδιο Π-2 που συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζεται σχεδιαστικά η προτεινόμενη λύση αναδιαμόρφωσης του κόμβου Γηπέδου.

Περιγραφικά, με την παρούσα πρόταση ρυθμίζονται τα εξής:

 • Απόρριψη όλων των κινήσεων προς και από το πίσω μέρος του Γηπέδου με οριοθέτηση του πεζοδρόμου Μηνά Μινωίδη και χρήση της οδού Λ. Μαυροβίτη η οποία βρίσκεται σε απόσταση 50μ περίπου από τον κόμβο για την είσοδο στο parking των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης πλησίον του κόµβου.
 • Προσδιορισμός του ορίου ταχύτητας στα 30χλμ./ώρα λόγω του μεγάλου φόρτου κίνησης πεζών, μαθητών και αθλητών λόγω της γειτνίασης με σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις (μέγιστη επιτρεπόμενη σύμφωνα με την ΟΜΟΕ για κατηγορίες οδού ΓIVIV ≤50χλμ./ώρα).
 • Δημιουργία μίας νέας διάβασης πεζών με κατάλληλη διαμόρφωση εκατέρωθεν της Λ. Γουναράδων για την εξυπηρέτηση των ευαίσθητων χρηστών της οδού (ΑΜΕΑ) αλλά και μαθητών ή αθλητών που κατευθύνονται στις σχολικές ή αθλητικές εγκαταστάσεις και κατασκευή τμήματος πεζοδρομίου (35μ) το οποίο θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (διαστάσεις, κλίσεις %, κτλ.) και θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή της οδού Ορεστείων και τη σύνδεση τους με το ευρύτερο δίκτυο του δήμου.
 • Μείωση των στρεφουσών κινήσεων – σχετικά ιδανικές γωνίες συμβολής των αξόνων των οδών – συνολική γεωμετρική απλοποίηση του κόμβου και απλούστερη αναγνώριση των προτεραιοτήτων από τους οδηγούς τα οποία πραγματοποιούνται καθοδηγώντας τις κινήσεις των οχημάτων με διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, με μειώσεις του πλάτους του οδοστρώματος σε 4μ. ανά κίνηση τοποθετώντας μόνιμους ανακλαστήρες οδοστρώματος, με διαγράμμιση επί εδάφους και τοποθέτηση αντίστοιχης σήμανσης.

Σημείωση: οι δύο υφιστάμενες σταγόνες στην είσοδο της οδού Κωπηλατών θα επανασχεδιαστούν.

 • Εξασφάλιση προτεραιότητας στις διαμπερείς κινήσεις 2,7 που αφορούν τις οδούς Ορεστείων και Λ. Γουναράδων οι οποίες θεωρούνται κύριες συλλεκτήριες οδοί με τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) και οριζόντια με εγκάρσια γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας (γραμμή STOP) ΟΣΜΕΟ – Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας ΚΕΦ.3. παρ. 3.9.1.2.2.4 .
 • Αύξηση των πραγματικών κοινόχρηστων χώρων και εναρμόνιση µε τις υπάρχουσες μελέτες ανάπλασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Οι απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του κόμβου εργασίες είναι:

 • Εκσκαφές για την διαπλάτυνση του κόμβου προς την ζώνη του περιαστικού πρασίνου (στροφή από την Οδό Καλλιθέας προς την οδό Ορεστείων) με βελτίωση της ορατότητας.
 • Εκσκαφές για την βελτίωση της μηκοτομής του δρόμου προς Καλλιθέα.
 • Τοποθέτηση μονίμων ανακλαστήρων για την διαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας, κρασπέδωση / τσιμεντόστρωση για τη διαμόρφωση πεζοδρομίων (35μ), διαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεις για την κίνηση των πεζών και ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (σύνδεση πεζοδρομίου και πεζοδρόμου με σκοπό την κίνηση πεζών και μαθητών προς τις σχολικές μονάδες και το γυμναστήριο και διαμόρφωση των πεζοδρομίων και του χώρου πρασίνου εκατέρωθεν της νέας διάβασης επί της Λ. Γουναράδων) και σταγόνες για την κίνηση οχημάτων.
 • Διευθέτηση σύμφωνα με το Σ. Π. του περιμετρικού Πεζόδρομου Μηνά Μινωίδη και τη διακοπή της κίνησης από και προς το χώρο του parking με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
 • Εργασίες οδοστρωσίας (βάση, ασφαλτική στρώση).
 • Κατακόρυφη σήμανση δίνοντας προτεραιότητα στις διαμπερείς κινήσεις 2,7 που αφορούν τις οδούς Ορεστείων και Λ. Γουναράδων οι οποίες θεωρούνται κύριες συλλεκτήριες οδοί.

      Έτσι θα τοποθετηθούν επιπλέον των υπαρχόντων:

1 Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 3 τρεις
2 Ρ-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας 4 τέσσερις
3 Ρ-32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται σε 30 χλμ. / ώρα 2 δύο
4 Κ-16 Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών 2 δύο
5 Κ-15 Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών 3 τρεις

  Β) Την υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας. Καστοριάς, η οποία γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση του κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή της πόλης Καστοριάς.

 Γ) Την υπ’ αριθμ. 9/17 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όλα τα παραπάνω, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση ή πρόταση κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που προηγήθηκε της συνεδρίασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά             π λ ε ι ο ψ η φ ί α

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διαμόρφωση κόμβου εισόδου σχεδίου επέκτασης Φουντουκλή, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και το Τοπογραφικό Διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και συγκεκριμένα οι απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του κόμβου που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

 • Εκσκαφές για τη διαπλάτυνση του κόμβου προς τη ζώνη του περιαστικού πρασίνου (στροφή από την Οδό Καλλιθέας προς την οδό Ορεστείων) με βελτίωση της ορατότητας.
 • Εκσκαφές για την βελτίωση της μηκοτομής του δρόμου προς Καλλιθέα.
 • Τοποθέτηση μονίμων ανακλαστήρων για την διαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας, κρασπέδωση/τσιμεντόστρωση για τη διαμόρφωση πεζοδρομίων (35μ), διαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεις για την κίνηση των πεζών και ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (σύνδεση πεζοδρομίου και πεζοδρόμου με σκοπό την κίνηση πεζών και μαθητών προς τις σχολικές μονάδες και το γυμναστήριο και διαμόρφωση των πεζοδρομίων και του χώρου πρασίνου εκατέρωθεν της νέας διάβασης επί της Λ. Γουναράδων) και σταγόνες για την κίνηση οχημάτων.
 • Διευθέτηση σύμφωνα με το Σ. Π. του περιμετρικού Πεζόδρομου Μηνά Μινωίδη και τη διακοπή της κίνησης από και προς το χώρο του parking με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
 • Εργασίες οδοστρωσίας (βάση, ασφαλτική στρώση).
 • Κατακόρυφη σήμανση δίνοντας προτεραιότητα στις διαμπερείς κινήσεις 2,7 που αφορούν τις οδούς Ορεστείων και Λ. Γουναράδων οι οποίες θεωρούνται κύριες συλλεκτήριες οδοί.

Επιπλέον, πέραν των υπαρχουσών πινακίδων, θα τοποθετηθούν και οι ακόλουθες:

– Ρ-40              Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση                                               3 (τρεις)

– Ρ-2                Υποχρεωτική διακοπή πορείας                                                            4 (τέσσερις)

– Ρ-32              Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται σε 30 χλμ. / ώρα                               2 (δύο)

– Κ-16              Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών                                            2 (δύο)

– Κ-15              Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών                                                        3 (τρεις)

 Γίνεται μνεία ότι το τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κος Χρήστος Παρχαρίδης, κατέθεσε την ακόλουθη μειοψηφία: «Ψηφίζω με επιφύλαξη καταρχήν για την υπάρχουσα είσοδο του γηπέδου, γιατί θεωρώ ότι η πρόταση της εισόδου του γηπέδου από τον επόμενο δρόμο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Δεύτερον, ό,τι αφορά στα τρίγωνα της διασταύρωσης, να διερευνηθούν περαιτέρω. Τρίτον, ουσιαστικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κόμβος, αλλά διασταύρωση».

 Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό: 9/2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα ανωτέρω

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά          π λ ε ι ο ψ η φ ί α

 Α.      Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, όπως αυτή αναφέρεται και αναλύεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και συγκεκριμένα:

1) Το σχεδιασμό της αναδιαμόρφωσης του κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή στη Δ. Κ. Καστοριάς, με τον οποίο ρυθμίζοντα τα εξής:

 • Απόρριψη όλων των κινήσεων προς και από το πίσω μέρος του Γηπέδου με οριοθέτηση του πεζοδρόμου Μηνά Μινωίδη και χρήση της οδού Λ. Μαυροβίτη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 50μ. περίπου από τον κόμβο για την είσοδο στο parking των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης πλησίον του κόµβου.
 • Προσδιορισμός του ορίου ταχύτητας στα 30χλμ./ώρα λόγω του μεγάλου φόρτου κίνησης πεζών, μαθητών και αθλητών λόγω της γειτνίασης με σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις (μέγιστη επιτρεπόμενη σύμφωνα με την ΟΜΟΕ για κατηγορίες οδού ΓIV&ΔIV ≤50χλμ./ώρα).
 • Δημιουργία μίας νέας διάβασης πεζών με κατάλληλη διαμόρφωση εκατέρωθεν της Λ. Γουναράδων για την εξυπηρέτηση των ευαίσθητων χρηστών της οδού (ΑΜΕΑ) αλλά και μαθητών ή αθλητών, που κατευθύνονται στις σχολικές ή αθλητικές εγκαταστάσεις και κατασκευή τμήματος πεζοδρομίου (35μ.), το οποίο θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (διαστάσεις, κλίσεις %, κτλ.) και θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή της οδού Ορεστείων και τη σύνδεση τους με το ευρύτερο δίκτυο του δήμου.
 • Μείωση των στρεφουσών κινήσεων – σχετικά ιδανικές γωνίες συμβολής των αξόνων των οδών – συνολική γεωμετρική απλοποίηση του κόμβου και απλούστερη αναγνώριση των προτεραιοτήτων από τους οδηγούς, τα οποία πραγματοποιούνται καθοδηγώντας τις κινήσεις των οχημάτων, με διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, με μειώσεις του πλάτους του οδοστρώματος σε 4μ. ανά κίνηση, τοποθετώντας μόνιμους ανακλαστήρες οδοστρώματος, με διαγράμμιση επί εδάφους και τοποθέτηση αντίστοιχης σήμανσης.
 • Εξασφάλιση προτεραιότητας στις διαμπερείς κινήσεις 2,7 που αφορούν τις οδούς Ορεστείων και Λ. Γουναράδων, οι οποίες θεωρούνται κύριες συλλεκτήριες οδοί, με τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) και οριζόντια, με εγκάρσια γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας (γραμμή STOP)
 • Αύξηση των πραγματικών κοινόχρηστων χώρων και εναρμόνιση µε τις υπάρχουσες μελέτες ανάπλασης.

2) Την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών για την ολοκλήρωση του κόμβου:

 • Εκσκαφές για τη διαπλάτυνση του κόμβου προς τη ζώνη του περιαστικού πρασίνου (στροφή από την Οδό Καλλιθέας προς την οδό Ορεστείων), με βελτίωση της ορατότητας.
 • Εκσκαφές για τη βελτίωση της μηκοτομής του δρόμου προς Καλλιθέα.
 • Τοποθέτηση μόνιμων ανακλαστήρων για τη διαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας, κρασπέδωση / τσιμεντόστρωση για τη διαμόρφωση πεζοδρομίων (35μ.), διαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεις για την κίνηση των πεζών και ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (σύνδεση πεζοδρομίου και πεζοδρόμου, με σκοπό την κίνηση πεζών και μαθητών προς τις σχολικές μονάδες και το γυμναστήριο και διαμόρφωση των πεζοδρομίων και του χώρου πρασίνου εκατέρωθεν της νέας διάβασης επί της Λ. Γουναράδων) και σταγόνες για την κίνηση οχημάτων.
 • Διευθέτηση σύμφωνα με το Σ. Π. του περιμετρικού Πεζόδρομου Μηνά Μινωίδη και τη διακοπή της κίνησης από και προς το χώρο του parking με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
 • Εργασίες οδοστρωσίας (βάση, ασφαλτική στρώση).
 • Κατακόρυφη σήμανση, δίνοντας προτεραιότητα στις διαμπερείς κινήσεις 2,7 που αφορούν τις οδούς Ορεστείων και Λ. Γουναράδων, οι οποίες θεωρούνται κύριες συλλεκτήριες οδοί.

Β.      Προβαίνει στην έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων και οριζοντίων μέσων σήμανσης, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διαμόρφωση του κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή στη Δ. Κ. Καστοριάς, ως εξής:

Κατακόρυφη σήμανση:

α) 3 (τρεις) πινακίδες  Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), στα σημεία:

– επί της οδού Ορεστείων στο ρεύμα προς κόμβο

– επί της Λεωφ. Γουναράδων στο ρεύμα εξόδου από τον κόμβο

– επί της Λεωφ. Γουναράδων στο ρεύμα εισόδου στον κόμβο

 

β) 4 (τέσσερεις) πινακίδες Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας-STOP-), στα σημεία:

– επί της Λεωφ. Κοπηλατών στη συμβολή της με την Λεωφ. Γουναράδων

– επί της οδού Ορεστείων στη συμβολή της με την Λεωφ. Κοπηλατών

– επί της ανόδου και καθόδου από Καλλιθέα στη συμβολή της με την οδό Ορεστείων

 

γ) 2 (δύο) πινακίδες Ρ-32 (Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται σε 30 χλμ/ώρα), στα σημεία:

– επί της Λεωφ. Γουναράδων στο ρεύμα προς κόμβο

– επί της οδού Ορεστείων στο ρεύμα προς κόμβο

 

δ) 2 (δύο) πινακίδες Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) στα σημεία:

– επί της οδού Ορεστείων στο ρεύμα προς κόμβο

– επί της  Λεωφ. Γουναράδων στην είσοδο της από το κόμβο

 

ε) 3 (τρεις) πινακίδες Κ-15 (κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών) πριν από τις διαβάσεις πεζών της Λεωφόρου Γουναράδων και της Λεωφόρου Κωπηλατών.

 Οριζόντια σήμανση:

α) Μία (1) νέα διάβαση πεζών επί της Λ. Γουναράδων

β) Σήμανση λωρίδων κυκλοφορίας με μόνιμούς ανακλαστήρες και διαγράμμιση (γραμμές πορείας, σταγόνες, γραμμή STOP) σύμφωνα με το σχέδιο Π2 που συνοδεύει την παρούσα.

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης μειοψήφισαν οι Δημοτικοι Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Παρχαρίδης, Πέτρος Τόσκος, Βασίλειος Βελλίδης, Γεώργιος Πετκανάς και Δημήτριος Μουτίδης οι οποίοι κατέθεσαν την παρακάτω μειοψηφία:

«Ψηφίζουμε με επιφύλαξη καταρχήν για την υπάρχουσα είσοδο του γηπέδου, γιατί θεωρούμε ότι η πρόταση της εισόδου του γηπέδου από τον επόμενο δρόμο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Δεύτερον, ό,τι αφορά στα τρίγωνα της διασταύρωσης, να διερευνηθούν περαιτέρω. Τρίτον, ουσιαστικά δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κόμβος, αλλά διασταύρωση».

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 103/17

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria