Στο ευρωπαικό πρόγραμμα Bridges, INTERREG Europe, η ΑΝΚΟ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Κοζάνη » Στο ευρωπαικό πρόγραμμα Bridges, INTERREG Europe, η ΑΝΚΟ

Το Διαπεριφερειακό έργο BRIDGES (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions), στο οποίο η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ συμμετέχει ως εταίρος, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος συνεργασίας “INTERREG Europe” και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. Η προετοιμασία του έργου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014 και αποτέλεσε μέρος διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής πολιτικών έρευνας και τεχνολογίας στα πλαίσια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ειδικός στόχος του έργου BRIGDES είναι να βελτιωθεί η εφαρμογή RIS3 σε όλες τις περιοχές των εταίρων. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι η ανάπτυξη άριστων επενδύσεων στην βιο-οικονομία, η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών βιο-οικονομίας και ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της εφαρμογής της RIS3, και η βελτίωση των ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης RIS3 ως βιομηχανικά Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centres).

Η ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του έργου BRIDGES, θα εστιάσει στον τομέα τροφίμων και ποτών, στις επιχειρήσεις του κλάδου και τα ακαδημαικά-ερευνητικά κέντρα που προάγουν την καινοτομία και την έρευνα, με στόχο τη δημιουργία μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ τους, με απτά αποτελέσματα. Ο αγρο-διατροφικός κλάδος, παραδοσιακά, αποτελεί δυναμικό πεδίο δράσης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και μπορεί, με τις κατάλληλες πολιτικές και δράσεις καθώς και με την εφαρμογή καλών πρακτικών που αναπτύσσονται σε άλλες ευρωπαικές χώρες να ενδυναμώσει την δυναμική και την εξωστρέφειά του. Τον στόχο αυτό που επιδιώκει  και η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δέκα φορείς – ιδρύματα, από 8 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, θα συνεργαστούν ως εταίροι για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Οι εταίροι αυτοί είναι:

  • Kainuun Etu ltd. – Φινλανδία (επικεφαλής εταίρος)
  • Regional Council of Kainuu – Φινλανδία
  • Lubelskie Voivodeship – Πολωνία
  • Uusimaa Regional Council – Φινλανδία
  • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ANKO – Ελλάδα
  • Soča Valley Development Centre – Σλοβενία
  • Pannon Business Network Association – Ουγγαρία
  • European Business and Innovation Centre of Burgos – Ισπανία
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ελλάδα
  • University of Wageningen – Ολλανδία

Το έργο BRIGDES θα διαρκέσει 5 έτη, με ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2016. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Απριλίου 2016 στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια