ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο δήμο Νεστορίου - OlaDeka

ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο δήμο Νεστορίου

Νεστόριο, 9 Φεβρουαρίου 2011
Αριθ. Πρώτ. : 774
Φ.37
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου
Ταχ. Κώδικας : 52051
Πληροφορίες : Ραπτόπουλος Κών/νος
Τηλέφωνο : 24673-52300
Θέμα : «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο
της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2011
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».
β) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α’/2005).
γ) του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ θ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010/07.06.2010) με τίτλο
«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο
της χωρίς αποζημίωση.
Αποφασίζουμε
1. Συγκροτούμε στο Δήμο Νεστορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ομάδα
Διοίκησης Έργου αποτελούμενη από 3 (τρία) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στο
φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2, Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο
δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε
ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η
κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η
διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των
σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η
τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων με
τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα
αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η
προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
3. Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
ΑΔΑ: 4ΑΛΜΩΚ2-0
4. Ορίζουμε το Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε. ως εξής :
4.1. Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος, υπάλληλος Δήμου Νεστορίου, Συντονιστής, με στοιχεία
επικοινωνίας : (τηλ. 24673-52325, e-mail : [email protected]) με
αναπληρωτή
την Βραγγάλα Αλεξάνδρα με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 24673-52323, e-mail :
[email protected])
4.2. Μπούσιος Στέφανος, υπάλληλος Δήμου Νεστορίου, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας :
(τηλ. 24673-52321, e-mail : [email protected]) με αναπληρωτή
την Μπαργιώτα Πολυξένη με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 24673-50308, e-mail :
[email protected])
4.3. Νάτσης Θεόδωρος, υπάλληλος Δήμου Νεστορίου, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας :
(τηλ. 24673-52318, e-mail : [email protected]) με αναπληρωτή
τον Νικολόπουλο Βασίλειο με στοιχεία επικοινωνίας : (τηλ. 24673-52314, e-mail :
[email protected])
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
(ο έχων εξουσιοδότηση/αρμοδιότητα υπογραφής)
Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενους
2. Εθνικό Τυπογραφείο
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Προϊστάμενο Προσωπικού

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria