ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – «ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει μάλιστα και της σχετικής αναθεώρησης του υπάρχοντα νόμου του «Καλλικράτη» να ανοίξει και το θέμα της αναδιαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου

kallikratis
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – «ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1:

Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει μάλιστα και της σχετικής αναθεώρησης του υπάρχοντα νόμου του <<Καλλικράτη>> να ανοίξει και το θέμα της αναδιαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου.

Ένας τέτοιος Νέος Δήμος στα όρια που ήδη αναφέρονται, θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής εγγύτητας, θα βελτιώσει το κλίμα και τα περιθώρια μιας καλύτερης ζωής σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ

         «Αίτημα για τη δημιουργία νέου Δήμου   Β.Α. Καστοριάς.»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/20-02-2017 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Βασιλειάδας Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς.

Σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το τοπικό συμβούλιο Βασιλειάδας Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς, στο γραφείο της Τ.Κ. στη Βασιλειάδα, ύστερα από την  1/16-02-2017 πρόσκληση του προέδρου η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο ξεχωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της  συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

                             ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Προκοπίδης Αθανάσιος

2. Χατζημιχαηλίδης Παναγιώτης

3. Στεφάνου Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η πρακτικογράφος, υπάλληλος του Δήμου Στρέζου Ειρήνη για την τήρηση των πρακτικών

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1ο Θέμα: «Αίτημα για την δημιουργία νέου Δήμου   Β.Α. Καστοριάς.»

Αριθμ.  Απόφασης 1/20-02-2017.

Για το ανωτέρω θέμα της συνεδρίασης ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου την ανάγκη λήψης απόφασης επισημαίνοντας ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της χωροταξικής διάρθρωσης του Δήμου Καστοριάς που διαμόρφωσε  ο νόμος «Καλλικράτης» είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου σε έκταση και πληθυσμό Δήμου, εσωτερικά πολύ ανομοιογενούς. Τα αποτελέσματα ήδη τα ζούμε όλοι μας και δεν είναι αισιόδοξα. Η λύση αυτή, ως επιλογή ,είχε ελάχιστα λειτουργικά κριτήρια, όπως γεωμορφολογίες, συγκοινωνιακές, παραγωγικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές, ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας Δήμος με πολλές ταχύτητες στο εσωτερικό του. Ο υπάρχων Δήμος είναι Αστικός Δήμος, κατά κύριο λόγο, που προσαρτήθηκαν και καθαρά αγροτικές, κτηνοτροφικές, ορεινές περιοχές που παραμένουν σε σχετικό περιθώριο του ενδιαφέροντος του στα χρόνια που ήδη υπάρχει. Η εξυπηρέτηση της αγροτικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής, δασικής, γενικότερα της παραγωγικής ανάπτυξης, αλλά και, με βάση μια γενικότερη θεώρηση, μιας ευρείας πολιτικής υπαίθρου, που θα έπρεπε να είναι κύρια χαρακτηριστικά για την ύπαρξη ενός συμπαγούς, δημιουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, απλά δεν μπορούν να υπάρχουν σε έναν τέτοιο, όπως ο σημερινός Δήμος Καστοριάς. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα όρια τουλάχιστον των πρώην ¨Καποδιστριακών¨ Δήμων Μακεδνών, Αγ.Αναργύρων, Κλεισούρας, αλλά και σε όμορες κοινότητες και οικισμούς, και είναι ήδη μεγάλο αίτημα, η δημιουργία ενός Νέου Δήμου που τα κριτήρια ύπαρξης του είναι άκρως ενωτικά, λειτουργικά και δυναμικά για μια Τοπική Ανάπτυξη. Ζητάμε, λοιπόν, να επανεξεταστεί η χωροταξία του υπάρχοντος Δήμου Καστοριάς, η «απελευθέρωση» του από περιοχές «βαρίδια» που του είναι σήμερα και η αναδημιουργία νέων Δήμων με πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά με μεγαλύτερη γεωγραφική και κοινωνική ενότητα και ταυτότητα. Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει μάλιστα και της σχετικής αναθεώρησης του υπάρχοντα νόμου του «Καλλικράτη» να ανοίξει και το θέμα της αναδιαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου. Ένας τέτοιος Νέος Δήμος, στα όρια που ήδη αναφέρονται, θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής εγγύτητας, θα βελτιώσει το κλίμα και τα περιθώρια μιας καλύτερης ζωής σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την αποστολή της παρούσας απόφασης και την προώθηση του αιτήματος για  την δημιουργία νέου Δήμου Β.Α. Καστοριάς σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς επισημαίνοντας ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της χωροταξικής διάρθρωσης του Δήμου Καστοριάς που διαμόρφωσε  ο νόμος «Καλλικράτης» είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου σε έκταση και πληθυσμό Δήμου, εσωτερικά πολύ ανομοιογενούς. Τα αποτελέσματα ήδη τα ζούμε όλοι μας και δεν είναι αισιόδοξα. Η λύση αυτή, ως επιλογή ,είχε ελάχιστα λειτουργικά κριτήρια, όπως γεωμορφολογίες, συγκοινωνιακές, παραγωγικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές, ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας Δήμος με πολλές ταχύτητες στο εσωτερικό του. Ο υπάρχων Δήμος είναι Αστικός Δήμος, κατά κύριο λόγο, που προσαρτήθηκαν και καθαρά αγροτικές, κτηνοτροφικές, ορεινές περιοχές που παραμένουν σε σχετικό περιθώριο του ενδιαφέροντος του στα χρόνια που ήδη υπάρχει. Η εξυπηρέτηση της αγροτικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής, δασικής, γενικότερα της παραγωγικής ανάπτυξης, αλλά και, με βάση μια γενικότερη θεώρηση, μιας ευρείας πολιτικής υπαίθρου, που θα έπρεπε να είναι κύρια χαρακτηριστικά για την ύπαρξη ενός συμπαγούς, δημιουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, απλά δεν μπορούν να υπάρχουν σε έναν τέτοιο, όπως ο σημερινός Δήμος Καστοριάς. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα όρια τουλάχιστον των πρώην ¨Καποδιστριακών¨ Δήμων Μακεδνών, Αγ.Αναργύρων, Κλεισούρας, αλλά και σε όμορες κοινότητες και οικισμούς, και είναι ήδη μεγάλο αίτημα, η δημιουργία ενός Νέου Δήμου που τα κριτήρια ύπαρξης του είναι άκρως ενωτικά, λειτουργικά και δυναμικά για μια Τοπική Ανάπτυξη. Ζητάμε, λοιπόν, να επανεξεταστεί η χωροταξία του υπάρχοντος Δήμου Καστοριάς, η «απελευθέρωση» του από περιοχές «βαρίδια» που του είναι σήμερα και η αναδημιουργία νέων Δήμων με πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά με μεγαλύτερη γεωγραφική και κοινωνική ενότητα και ταυτότητα. Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει μάλιστα και της σχετικής αναθεώρησης του υπάρχοντα νόμου του «Καλλικράτη» να ανοίξει και το θέμα της αναδιαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου. Ένας τέτοιος Νέος Δήμος, στα όρια που ήδη αναφέρονται, θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής εγγύτητας, θα βελτιώσει το κλίμα και τα περιθώρια μιας καλύτερης ζωής σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Τ.Σ.

Βασιλειάδας

Αθανάσιος Προκοπίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος Τ.Σ. Βασιλειάδας

Τα Μέλη         

Χατζημιχαηλίδης Παναγιώτης

Στεφάνου Κωνσταντίνος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ

         «Αίτημα για την δημιουργία νέου Δήμου   Β.Α. Καστοριάς.»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/15-02-2017 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μελισσοτόπου  Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς.

Σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το τοπικό συμβούλιο Μελισσοτόπου Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς, στο γραφείο της Τ.Κ. στο Μελισσότοπο, ύστερα από την  6/09-02-2017 πρόσκληση του προέδρου η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο ξεχωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της  συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Βόλτσης Σταύρος

2. Γιαγκούλας Στέργιος

3. Μουχαρέμης Πέτρος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η πρακτικογράφος, υπάλληλος του Δήμου Στρέζου Ειρήνη για την τήρηση των πρακτικών

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1ο Θέμα: «Αίτημα για την δημιουργία νέου Δήμου   Β.Α. Καστοριάς.»

Αριθμ.  Απόφασης 3/15-02-2017.

Για το ανωτέρω θέμα της συνεδρίασης ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου την ανάγκη λήψης απόφασης επισημαίνοντας ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της χωροταξικής διάρθρωσης του Δήμου Καστοριάς που διαμόρφωσε  ο νόμος «Καλλικράτης» είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου σε έκταση και πληθυσμό Δήμου, εσωτερικά πολύ ανομοιογενούς. Τα αποτελέσματα ήδη τα ζούμε όλοι μας και δεν είναι αισιόδοξα. Η λύση αυτή, ως επιλογή ,είχε ελάχιστα λειτουργικά κριτήρια, όπως γεωμορφολογίες, συγκοινωνιακές, παραγωγικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές, ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας Δήμος με πολλές ταχύτητες στο εσωτερικό του. Ο υπάρχων Δήμος είναι Αστικός Δήμος, κατά κύριο λόγο, που προσαρτήθηκαν και καθαρά αγροτικές, κτηνοτροφικές, ορεινές περιοχές που παραμένουν σε σχετικό περιθώριο του ενδιαφέροντος του στα χρόνια που ήδη υπάρχει. Η εξυπηρέτηση της αγροτικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής, δασικής, γενικότερα της παραγωγικής ανάπτυξης, αλλά και, με βάση μια γενικότερη θεώρηση, μιας ευρείας πολιτικής υπαίθρου, που θα έπρεπε να είναι κύρια χαρακτηριστικά για την ύπαρξη ενός συμπαγούς, δημιουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, απλά δεν μπορούν να υπάρχουν σε έναν τέτοιο, όπως ο σημερινός Δήμος Καστοριάς. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα όρια τουλάχιστον των πρώην ¨Καποδιστριακών¨ Δήμων Μακεδνών, Αγ.Αναργύρων, Κλεισούρας, αλλά και σε όμορες κοινότητες και οικισμούς, και είναι ήδη μεγάλο αίτημα, η δημιουργία ενός Νέου Δήμου που τα κριτήρια ύπαρξης του είναι άκρως ενωτικά, λειτουργικά και δυναμικά για μια Τοπική Ανάπτυξη. Ζητάμε, λοιπόν, να επανεξεταστεί η χωροταξία του υπάρχοντος Δήμου Καστοριάς, η «απελευθέρωση» του από περιοχές «βαρίδια» που του είναι σήμερα και η αναδημιουργία νέων Δήμων με πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά με μεγαλύτερη γεωγραφική και κοινωνική ενότητα και ταυτότητα. Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει μάλιστα και της σχετικής αναθεώρησης του υπάρχοντα νόμου του «Καλλικράτη» να ανοίξει και το θέμα της αναδιαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου. Ένας τέτοιος Νέος Δήμος, στα όρια που ήδη αναφέρονται, θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής εγγύτητας, θα βελτιώσει το κλίμα και τα περιθώρια μιας καλύτερης ζωής σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την αποστολή της παρούσας απόφασης και την προώθηση του αιτήματος για  την δημιουργία νέου Δήμου Β.Α. Καστοριάς σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς επισημαίνοντας ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της χωροταξικής διάρθρωσης του Δήμου Καστοριάς που διαμόρφωσε  ο νόμος «Καλλικράτης» είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου σε έκταση και πληθυσμό Δήμου, εσωτερικά πολύ ανομοιογενούς. Τα αποτελέσματα ήδη τα ζούμε όλοι μας και δεν είναι αισιόδοξα. Η λύση αυτή, ως επιλογή ,είχε ελάχιστα λειτουργικά κριτήρια, όπως γεωμορφολογίες, συγκοινωνιακές, παραγωγικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές, ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας Δήμος με πολλές ταχύτητες στο εσωτερικό του. Ο υπάρχων Δήμος είναι Αστικός Δήμος, κατά κύριο λόγο, που προσαρτήθηκαν και καθαρά αγροτικές, κτηνοτροφικές, ορεινές περιοχές που παραμένουν σε σχετικό περιθώριο του ενδιαφέροντος του στα χρόνια που ήδη υπάρχει. Η εξυπηρέτηση της αγροτικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής, δασικής, γενικότερα της παραγωγικής ανάπτυξης, αλλά και, με βάση μια γενικότερη θεώρηση, μιας ευρείας πολιτικής υπαίθρου, που θα έπρεπε να είναι κύρια χαρακτηριστικά για την ύπαρξη ενός συμπαγούς, δημιουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, απλά δεν μπορούν να υπάρχουν σε έναν τέτοιο, όπως ο σημερινός Δήμος Καστοριάς. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα όρια τουλάχιστον των πρώην ¨Καποδιστριακών¨ Δήμων Μακεδνών, Αγ.Αναργύρων, Κλεισούρας, αλλά και σε όμορες κοινότητες και οικισμούς, και είναι ήδη μεγάλο αίτημα, η δημιουργία ενός Νέου Δήμου που τα κριτήρια ύπαρξης του είναι άκρως ενωτικά, λειτουργικά και δυναμικά για μια Τοπική Ανάπτυξη. Ζητάμε, λοιπόν, να επανεξεταστεί η χωροταξία του υπάρχοντος Δήμου Καστοριάς, η «απελευθέρωση» του από περιοχές «βαρίδια» που του είναι σήμερα και η αναδημιουργία νέων Δήμων με πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά με μεγαλύτερη γεωγραφική και κοινωνική ενότητα και ταυτότητα. Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει μάλιστα και της σχετικής αναθεώρησης του υπάρχοντα νόμου του «Καλλικράτη» να ανοίξει και το θέμα της αναδιαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου. Ένας τέτοιος Νέος Δήμος, στα όρια που ήδη αναφέρονται, θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής εγγύτητας, θα βελτιώσει το κλίμα και τα περιθώρια μιας καλύτερης ζωής σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Τ.Σ.

Μελισσοτόπου

Βόλτσης Σταύρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος Τ.Σ. Μελισσοτόπου

Τα Μέλη         

Γιαγκούλας Στέργιος

Μουχαρέμης Πέτρος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΙΘΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΘΙΑΣ

« Αίτημα για τη δημιουργία νέου Δήμου Β. Α. Καστοριάς»    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/15-02-2017 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Λιθιάς  Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς.

Σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το τοπικό συμβούλιο Λιθιάς Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς, στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Αγίων Αναργύρων, ύστερα από την 03(Τ.Σ.)/10-2-2017 πρόσκληση του προέδρου η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο ξεχωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της  συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ιωάννου Ιωάννης

Κωστεκίδης Χαράλαμπος

3.   Σαβουλίδου Ελισάβετ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πηνελόπη Παϊταρίδου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1ο Θέμα: «Αίτημα για τη δημιουργία νέου Δήμου Β.Α. Καστοριάς»    

Αριθμ.  Απόφασης 2/15-2-2017.

Για το ανωτέρω θέμα της συνεδρίασης o πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου την ανάγκη λήψης απόφασης επιμένοντας ότι.

      Ένα βασικό χαρακτηριστικό της χωροταξικής διάρθρωσης του Δήμου Καστοριάς που διαμόρφωσε ο νόμος <<Καλλικράτης>> είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου σε έκταση και πληθυσμό Δήμου, εσωτερικά πολύ ανομοιογενούς.

Τα αποτελέσματα ήδη τα ζούμε όλοι μας και δεν είναι αισιόδοξα.

      Η λύση αυτή ως επιλογή είχε ελάχιστα λειτουργικά κριτήρια όπως γεωμορφολογικές , συγκοινωνιακές, παραγωγικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές, ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας Δήμος με πολλές ταχύτητες στο εσωτερικό του.

     Ο υπάρχων Δήμος είναι Αστικός Δήμος κατά, κύριο λόγω, που προσαρτήθηκαν και καθαρά αγροτικές, κτηνοτροφικές, ορεινές περιοχές που παραμένουν σε σχετικό περιθώριο, του ενδιαφέροντος του στα χρόνια που ήδη υπάρχει.

     Η εξυπηρέτηση της αγροτικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής, δασικής και γενικότερα της παραγωγικής ανάπτυξης, αλλά και με βάση μια γενικότερη θεώρηση μιας ευρείας πολιτικής υπαίθρου, που θα έπρεπε να είναι κύρια χαρακτηριστικά για την ύπαρξη ενός συμπαγούς δημιουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, απλά δεν μπορούν να υπάρχουν σε έναν τέτοιο όπως  ο σημερινός Δήμος Καστοριάς.

    Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα όρια τουλάχιστον των πρώην ‘’Καποδιστριακών’’ Δήμων Μακεδνών, Αγίων Αναργύρων, Κλεισούρας αλλά και σε όμορες κοινότητες και οικισμούς και είναι ήδη μεγάλο αίτημα η δημιουργία ενός Νέου Δήμου που τα κριτήρια ύπαρξης του είναι άκρως ενωτικά, λειτουργικά και δυναμικά για μια Τοπική Ανάπτυξη.

    Ζητάμε λοιπόν να επανεξεταστεί η χωροταξία του υπάρχοντος Δήμου Καστοριάς, η ‘’απελευθέρωση’’ του από περιοχές ‘’βαρίδια’’ που είναι σήμερα και η αναδημιουργία νέων Δήμων με πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά με μεγαλύτερη γεωγραφική και κοινωνική ενότητα και ταυτότητα.

       Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει μάλιστα και της σχετικής αναθεώρησης του υπάρχοντα νόμου του <<Καλλικράτη>> να ανοίξει και το θέμα της αναδιαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου.

   Ένας τέτοιος Νέος Δήμος στα όρια που ήδη αναφέρονται, θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής εγγύτητας, θα βελτιώσει το κλίμα και τα περιθώρια μιας καλύτερης ζωής σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδία μας.              

Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

   Την αποστολή της παρούσας απόφασης και την προωθήσει του αιτήματος για τη δημιουργία νέου Δήμου Β. Α. Καστοριάς σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς επισημαίνοντας ότι.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της χωροταξικής διάρθρωσης του Δήμου Καστοριάς που διαμόρφωσε ο νόμος <<Καλλικράτης>> είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου σε έκταση και πληθυσμό Δήμου, εσωτερικά πολύ ανομοιογενούς.

Τα αποτελέσματα ήδη τα ζούμε όλοι μας και δεν είναι αισιόδοξα.

      Η λύση αυτή ως επιλογή είχε ελάχιστα λειτουργικά κριτήρια όπως γεωμορφολογικές , συγκοινωνιακές, παραγωγικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές, ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας Δήμος με πολλές ταχύτητες στο εσωτερικό του.

     Ο υπάρχων Δήμος είναι Αστικός Δήμος κατά, κύριο λόγω, που προσαρτήθηκαν και καθαρά αγροτικές, κτηνοτροφικές, ορεινές περιοχές που παραμένουν σε σχετικό περιθώριο, του ενδιαφέροντος του στα χρόνια που ήδη υπάρχει.

     Η εξυπηρέτηση της αγροτικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής, δασικής και γενικότερα της παραγωγικής ανάπτυξης, αλλά και με βάση μια γενικότερη θεώρηση μιας ευρείας πολιτικής υπαίθρου, που θα έπρεπε να είναι κύρια χαρακτηριστικά για την ύπαρξη ενός συμπαγούς δημιουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, απλά δεν μπορούν να υπάρχουν σε έναν τέτοιο όπως  ο σημερινός Δήμος Καστοριάς.

    Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα όρια τουλάχιστον των πρώην ‘’Καποδιστριακών’’ Δήμων Μακεδνών, Αγίων Αναργύρων, Κλεισούρας αλλά και σε όμορες κοινότητες και οικισμούς και είναι ήδη μεγάλο αίτημα η δημιουργία ενός Νέου Δήμου που τα κριτήρια ύπαρξης του είναι άκρως ενωτικά, λειτουργικά και δυναμικά για μια Τοπική Ανάπτυξη.

    Ζητάμε λοιπόν να επανεξεταστεί η χωροταξία του υπάρχοντος Δήμου Καστοριάς, η ‘’απελευθέρωση’’ του από περιοχές ‘’βαρίδια’’ που είναι σήμερα και η αναδημιουργία νέων Δήμων με πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά με μεγαλύτερη γεωγραφική και κοινωνική ενότητα και ταυτότητα.

       Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει μάλιστα και της σχετικής αναθεώρησης του υπάρχοντα νόμου του <<Καλλικράτη>> να ανοίξει και το θέμα της αναδιαμόρφωσης του χωροταξικού πλαισίου.

   Ένας τέτοιος Νέος Δήμος στα όρια που ήδη αναφέρονται, θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής εγγύτητας, θα βελτιώσει το κλίμα και τα περιθώρια μιας καλύτερης ζωής σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδία μας.              

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

Λιθιάς

Ιωάννης Ιωάννου

Τα Μέλη         

Κωστεκίδης Χ.

Σαβουλίδου Ε.

 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια